PROMIGAS S.A. E.S.P.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PROMIGAS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PROMIGAS S.A. E.S.P.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Colombia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PROMIGAS S.A. E.S.P. 6.01 T COP, và năm trước đó — 5.18 T COP.

Theo nguồn
Theo quốc gia