MINERA EL BROCALMINERA EL BROCALMINERA EL BROCAL

MINERA EL BROCAL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BROCALC1 nguyên tắc cơ bản

MINERA EL BROCAL tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BROCALC1 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.23 PEN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.21%