BH BANKBH BANKBH BANK

BH BANK

BH nguyên tắc cơ bản

BH BANK tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BH được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.90 TND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.80%