BH BANKBH BANKBH BANK

BH BANK

BH nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính BH BANK, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Báo cáo thu nhập hàng năm và hàng quý dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được hiệu suất của BH.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: TND
TTM