ALFA LAVAL AB NAMN-AKTIER SK 2,5

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AA9 nguyên tắc cơ bản

ALFA LAVAL AB NAMN-AKTIER SK 2,5 tổng quan về cổ tức

Cổ tức của AA9 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.52 CHF. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.63%