ALFA LAVAL AB NAMN-AKTIER SK 2,5

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AA9 nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu ALFA LAVAL AB NAMN-AKTIER SK 2,5

Lợi nhuận của AA9 trong quý trước là 0.30 CHF trong khi ước tính là 0.30 CHF, chiếm -0.27 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 1.31B CHF mặc dù con số ước tính là 1.24B CHF. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 0.33 CHF và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 1.33B CHF. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của AA9.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên