LANKA ALUMINIUM INDUSTRIES PLCLANKA ALUMINIUM INDUSTRIES PLCLANKA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC

LANKA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LALU.N0000 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính LANKA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của LALU.N0000 trong quý trước là 628.09 M LKR, và thấp hơn 8.47% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 44.90 M LKR.

Q1 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0,00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: LKR
Q1 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY