SALIK COMPANY P.J.SALIK COMPANY P.J.SALIK COMPANY P.J.

SALIK COMPANY P.J.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SALIK nguyên tắc cơ bản

SALIK COMPANY P.J. tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.07 AED. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.37%