ASR NEDERLANDASR NEDERLANDASR NEDERLAND

ASR NEDERLAND

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ASRNL nguyên tắc cơ bản

ASR NEDERLAND tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 1.81 EUR, hãy mua trước 31 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.78%