ASR NEDERLANDASR NEDERLANDASR NEDERLAND

ASR NEDERLAND

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ASRNL nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của ASR NEDERLAND trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu ASRNL trên mỗi cổ phiếu trong nửa năm vừa qua là 2.96 EUR trong khi ước tính là 1.89 EUR, gây bất ngờ đến 56.88%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 3.75 B EUR mặc dù con số ước tính là 2.51 B EUR. Thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu trong nửa năm tiếp theo là 2.34 EUR và doanh thu dự kiến sẽ đạt 2.95 B EUR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của ASRNL trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên