CONDURIL-ENGENHARIACONDURIL-ENGENHARIACONDURIL-ENGENHARIA

CONDURIL-ENGENHARIA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CDU nguyên tắc cơ bản

CONDURIL-ENGENHARIA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của CDU được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.50 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.79%