CONDURIL-ENGENHARIACONDURIL-ENGENHARIACONDURIL-ENGENHARIA

CONDURIL-ENGENHARIA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CDU nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CONDURIL-ENGENHARIA

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Bồ Đào Nha — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CONDURIL-ENGENHARIA 113.72 M EUR, và năm trước đó — 138.81 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia