SEMAPASEMAPASEMAPA

SEMAPA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SEM nguyên tắc cơ bản

SEMAPA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của SEM được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.95 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 13.39%