BERTRANDT AG O.N.BERTRANDT AG O.N.BERTRANDT AG O.N.

BERTRANDT AG O.N.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BDT nguyên tắc cơ bản

BERTRANDT AG O.N. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BDT được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.20 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.94%