DATAGROUP SE INH. O.N

D6H FWB
D6H
DATAGROUP SE INH. O.N FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

D6H báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của DATAGROUP SE INH. O.N với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của D6H là 684.808M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền