AUTOPARTN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

APR nguyên tắc cơ bản

AUTOPARTN tổng quan về cổ tức

Cổ tức của APR được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.15 PLN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.52%