CEZCEZCEZ

CEZ

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CEZ nguyên tắc cơ bản

CEZ tổng quan về cổ tức

Cổ tức của CEZ được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 27.18 PLN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 15.57%