DEVELIA

DVL GPW
DVL
DEVELIA GPW
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DVL nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của DEVELIA

Tổng tài sản của DVL cho Q2 22 là3.10B PLN, ít hơn 6.62% so với kỳ trước Q1 22. Và tổng nợ phải trả giảm 1.20% trong Q2 22 tới 1.88B PLN.

Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: PLN
Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu