DEVELIA

DVL GPW
DVL
DEVELIA GPW
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DVL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của DEVELIA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DVL là 1.02B PLN. EPS TTM của công ty là 0.30 PLN, tỷ suất cổ tức là 19.74% và P/E là 7.71.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu