TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HLDG CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

322 nguyên tắc cơ bản

TINGYI(CAYMAN ISLANDS)HLDG CORP tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.51 HKD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.54%