PPP

HA NOI REINSURANCE JSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PRE nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính HA NOI REINSURANCE JSC, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của PRE trong quý trước là 328.97 B VND, và thấp hơn 13.49% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 80.52 B VND.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Chi phí Hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY