VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPVIET THAI ELECTRIC CABLE CORPVIET THAI ELECTRIC CABLE CORP

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VTH nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính VIET THAI ELECTRIC CABLE CORP, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của VTH trong quý trước là 87.19 B VND, và thấp hơn 55.86% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 763.72 M VND.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: VND
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY