VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPVIET THAI ELECTRIC CABLE CORPVIET THAI ELECTRIC CABLE CORP

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VTH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu VIET THAI ELECTRIC CABLE CORP

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Việt Nam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại VIET THAI ELECTRIC CABLE CORP 414.44 B VND, và năm trước đó — 298.43 B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia