BBB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BTP nguyên tắc cơ bản

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 2647.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 22.34%