BBB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BTP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Việt Nam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA 779.82 B VND, và năm trước đó — 513.49 B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia