CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HOSEBWE
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BWE nguyên tắc cơ bản

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BWE được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1300.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.93%