CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

BWEHOSE
BWE
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNGHOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BWE nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BWE là 8.874T VND. EPS TTM của công ty là 3560.48 VND, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 12.78.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu