CTCP DUOC PHAM BEN TRE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DBT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CTCP DUOC PHAM BEN TRE

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Vietnam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CTCP DUOC PHAM BEN TRE 754.62B VND, và năm trước đó — 612.05B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia