CTCP DUOC PHAM BEN TRE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DBT nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính CTCP DUOC PHAM BEN TRE, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của DBT trong quý trước là 189.20 B VND, và thấp hơn 6.64% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là 709.08 M VND.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: VND
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY