CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

FTS HOSE
FTS
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT HOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FTS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của FTS là 5.312T VND. EPS TTM của công ty là 4054.47 VND, tỷ suất cổ tức là 1.16% và P/E là 8.88.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu