NH TMCP NAM ANH TMCP NAM ANH TMCP NAM A

NH TMCP NAM A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NAB nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NH TMCP NAM A

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Việt Nam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NH TMCP NAM A 8.36 T VND, và năm trước đó — 6.12 T VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia