NH TMCP NAM ANH TMCP NAM ANH TMCP NAM A

NH TMCP NAM A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NAB nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính NH TMCP NAM A, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của NAB trong quý trước là 4.60 T VND, và thấp hơn 22.68% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 798.18 B VND.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM