TTT

CTCP TMDV TNS HOLDINGS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TN1 nguyên tắc cơ bản

CTCP TMDV TNS HOLDINGS tổng quan về cổ tức

Cổ tức của TN1 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 500.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.21%