TTT

CTCP TMDV TNS HOLDINGS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TN1 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CTCP TMDV TNS HOLDINGS

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Việt Nam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CTCP TMDV TNS HOLDINGS 899.73 B VND, và năm trước đó — 718.92 B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia