CTCP DT VAN PHU - INVEST

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VPI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CTCP DT VAN PHU - INVEST

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Vietnam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CTCP DT VAN PHU - INVEST 2.15T VND, và năm trước đó — 2.61T VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia