GGG

GRINDROD LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GND nguyên tắc cơ bản

GRINDROD LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.38 ZAR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.42%