GGG

GRINDROD LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GND nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GRINDROD LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Singapore/Asia/Far East — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GRINDROD LTD 8.70 B ZAR, và năm trước đó — 9.12 B ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia