GGG

GRINDROD LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GND nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính GRINDROD LTD.

Tỷ lệ giá trên doanh số của GND là 1.86. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 9.89. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 4.16 k người.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: ZAR
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ