SHAFTESBURY CAPITAL PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SHC nguyên tắc cơ bản

SHAFTESBURY CAPITAL PLC tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.36 ZAR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.69%