STOR-AGE PROP REIT LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SSS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu STOR-AGE PROP REIT LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của South Africa — năm ngoái quốc gia này đã mang lại STOR-AGE PROP REIT LTD 556.64M ZAR, và năm trước đó — 491.30M ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia