TRELLIDOR HLDGS LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TRL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TRELLIDOR HLDGS LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nam Phi — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TRELLIDOR HLDGS LTD 410.23 M ZAR, và năm trước đó — 432.10 M ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia