000

NEXEN TIRE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

002350 nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của NEXEN TIRE

002350 dòng tiền tự do cho Q1 24 là -52.88 B KRW. Đối với 2023, 002350 dòng tiền tự do -81.56 B KRW và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 241.86 B KRW.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: KRW
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY