000

KG MOBILITY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

003620 nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của KG MOBILITY

003620 dòng tiền tự do cho Q1 24 là 68.47 B KRW. Đối với 2023, 003620 dòng tiền tự do -98.97 B KRW và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 11.11 B KRW.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: KRW
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY