000

SAMCHULLY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

004690 nguyên tắc cơ bản

SAMCHULLY tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 004690 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 3000.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.28%