POSCO HOLDINGS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

005490 nguyên tắc cơ bản

POSCO HOLDINGS tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 2500.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.32%