HANSSEM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

009240 nguyên tắc cơ bản

HANSSEM tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 3000.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 9.95%