000

SAMHO DEVELOPMENT CO., LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

010960 nguyên tắc cơ bản

SAMHO DEVELOPMENT CO., LTD. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 010960 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 190.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.43%