000

SAMHO DEVELOPMENT CO., LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

010960 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SAMHO DEVELOPMENT CO., LTD.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SAMHO DEVELOPMENT CO., LTD. 361.92 B KRW, và năm trước đó — 307.52 B KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia