000

SAMHO DEVELOPMENT CO., LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

010960 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính SAMHO DEVELOPMENT CO., LTD..

Tỷ lệ giá trên doanh số của 010960 là 0.21. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 0.59. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 2.26 k người.

Chỉ số
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: KRW
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ