000

KYUNGDONG INVEST

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

012320 nguyên tắc cơ bản

KYUNGDONG INVEST tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 012320 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 750.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.11%